Formació en centres de treball

INFORMACIÓ SOBRE ELS CONVENIS DE COL·LABORACIÓ PER A LA FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE TREBALL

 • QUÈ SÓN LES PRÀCTIQUES EN ALTERNANÇA?

Són pràctiques formatives no laborals que realitzen els alumnes d'ensenyaments postobligatoris en centres de treball situats a l'entorn dels centres on cursen els seus estudis, mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen l'escola i l'empresa. Aquestes pràctiques formen part del programa formatiu (curricular) d'aquests ensenyaments.

 

Amb l’ FCT s’han d’assolir dos objectius bàsics:

• Completar l’adquisició de les competències professionals assolides en el cicle formatiu. (Qualificació professional).

• Facilitar la incorporació de l’alumne/a al món laboral (Inserció professional).

 

 • QUÈ OFEREIXEN A L’EMPRESA?
 • La captació de futurs operaris especialitzats.
 • Col·laborar en la formació dels joves aprenents.
 • Oferir l'accés dels joves a la seva primera ocupació.
 • Relacionar-se amb els centres educatius. No implica serveis retribuïts ni vinculació laboral..

 

 • QUÈ SUPOSEN PER A L’ALUMNE?
 • El coneixement del món laboral i de l'empresa.
 • La possibilitat d'estar en contacte amb la tecnologia més avançada.
 • Completar la seva formació professional, per tal de capacitar-se per a la seva incorporació al treball.
 • L'obtenció d'una formació adaptada a llocs de treball específics.
 • L'apropament a la cultura d'empresa.
 • L'experiència en el món del treball com a pas per a la primera ocupació.
 • L' inici del seu historial professional acreditat amb el quadern de pràctiques.
 • La superació del mòdul de Formació en centres de treball per als alumnes de cicles formatius.

 

 • QUÈ ÉS UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN PRÀCTIQUES?

És un acord, subscrit amb model oficial, entre l'escola i l'empresa, per tal que alumnes d'ensenyaments secundaris post-obligatoris puguin realitzar pràctiques formatives, no retribuïdes, que completen la seva formació teòrica.

Un conveni de col·laboració (o conveni de pràctiques) no és un con tracte de treball, i l’alumnat en pràctiques no té la consideració de treballador per compte d’ altri; per tant, no pot ser aplicada cap normativa laboral que reguli les relacions laborals, així com el Decret de 26 de juliol de 1957, sobre treballs prohibits a menors. Al mateix temps, és evident que l’alumnat en pràctiques no pot estar sotmès a cap risc. Abans d’iniciar el període de pràctiques, el centre docent ha de garantir que l’alumnat rebi una formació curricular bàsica en prevenció de riscos laborals.

 

 • COM S’ESTABLEIX UN CONVENI?

Un cop establertes les condicions entre l'escola i el centre de treball, s'ha d'emplenar i signar el model oficial de conveni que facilita l'escola. Aquest conveni ha de ser autoritzat pel Servei de Relacions Escola-Empresa de la Direcció General de Formació Professional. Cadascuna de les parts implicades es queda amb una còpia del conveni autoritzat.

 

 • DURADA I DISTRIBUCIÓ HORÀRIA

La durada de la formació pràctica en centres de treball serà la que estableixi el disseny curricular del cicle formatiu, que oscil·la entre les 300 i les 700 hores aproximadament.

IEA: 317H             SMX: 350h            IT: 317H                STI: 350H             DAW: 317H

 

 • Les pràctiques es realitzaran des de les 8 fins a les 22 hores.
 • Seguiran el calendari escolar, és a dir, s’exclouen els dissabtes, diumenges, dies de festa intersetmanals, Setmana Santa, Nadal i el mes d’agost.
 • Un màxim de quatre hores diàries, de forma simultània amb les hores lectives del cicle, sense ultrapassar les vint hores setmanals.
 • Un màxim de set hores diàries, si no concorren amb les hores lectives del cicle (cas dels mesos de juny – juliol), sense ultrapassar les trenta-cinc hores setmanals.
 • La Direcció Generalde Formació Professional podrà autoritzar altres distribucions horàries.

 

 • REQUISITS REFERENTS A L’ALUMNE
 • Estar estudiant cicles formatius de grau mitjà o de grau superior  i haver complert els 16 anys.
 • Les pràctiques es podran iniciar una vegada finalitzada la 2ª avaluació i prioritàriament al 2on curs.

 

 • REQUISITS REFERENTS A L’EMPRESA
 • Garantir la seguretat personal de l’alumne i que al seu costat hi haurà un professional que realitza tasques iguals o afins de la seva especialitat.
 • Realitzar un control i seguiment de les practiques.

 

 • LLOC DE PRÀCTIQUES

En el moment de l’establiment del conveni, el centre i l’empresa pactaran el lloc on es realitzaran les practiques.

Les practiques es poden realitzar a la mateixa empresa, a una filial o sucursal de l’empresa i en el cas d’empreses d’instal·lacions o serveis, de forma “itinerant”.

Les empreses de treball temporal (ETT), gestories o similars, només podran signar conveni per tenir alumnes a les seves pròpies instal·lacions.

 

 • CONTROL I SEGUIMENT:
  • Al centre docent: El coordinador de formació professional. Els tutors de pràctiques professionals.
  • A l'empresa: Una persona responsable (tutor d'empresa), que en fa el seguiment amb el coordinador de formació professional o de pràctiques professionals del centre educatiu, del Pla d'activitats que l'alumne ha de realitzar a l'empresa.
  • A l'Administració: El Servei de Programes i Projectes de Foment dels Ensenyaments Professionals, que s'ocupa d'autoritzar els convenis i donar el suport necessari per fer el seguiment d'aquestes pràctiques.

 

 • ASSEGURANÇA

Tots els alumnes matriculats tenen cobertura d’assegurança escolar.

El centre disposa del llistat dels centres assistencials que donen cobertura a l’ esmentada assegurança.

 

 • EL QUADERN DE PRÀCTIQUES

El quadern de pràctiques inclourà totes les dades de l’escola, l’empresa i l’alumne/a, i també l’horari, durada i assistència, així com el pla d’activitats, els informes periòdics i l’avaluació de les pràctiques que l’alumne/a porta a terme a l’empresa. L’alumne/a haurà d’introduir diàriament les activitats realitzades a l’empresa i serà el responsable de l’informe periòdic mensual. Aquest quadern li serveix a l’alumne com a currículum de la seva primera experiència en el món del treball.

 

 • EXEMPCIONS

Pots descarregar l'informació referent a les exempcions del curs 2021/2013 aquí.

 

 • NORMATIVA LEGAL

 

 • ORDRE EDC/21/2006,  
  de 30 de gener, per la qual es modifica l'Ordre ENS/193/2002, de 5 de juny, per la qual es regula la formació pràctica en centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats (DOGC núm. 4567, de 07.06.2006)
 • ORDRE ENS/193/2002,  
  de 5 de juny, per la qual es regula la formació pràctica a centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats (DOGC núm. 3657, de 14.06.2002).
 • ORDRE EDU/416/2007,  
  de 13 de novembre, per la qual es modifica l'article 5 de l'Ordre ENS/193/2002, de 5 de juny, per la qual es regula la formació pràctica a centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats.

 

Patricia Salinas Martinez

Coordinadora Relacions Escola – Empresa

Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

 

Centre de FP Llefià

c/ Sèquia, 1

08913 Badalona

Telèfon 933 883 298/Fax 933 830 159

www.fpllefia.net

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.

Centre de formació professional Llefià. | TEL: 933 883 298 | FAX: 933 830 159 | Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. | Cicles formatius | Cursos |

Free Joomla Templates designed by Web Hosting Top